Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kadr Oświatowych w Bobowej rozpoczął działalność w roku 2007 – wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Małopolskiego Kuratora Oświaty pod nr – 3/2007.

Założycielem NODNiKO jest mgr inż. Leszek Kuś, długoletni nauczyciel dyplomowany ZSO w Bobowej. Pełni on również funkcję Dyrektora Ośrodka.

Głównym przedmiotem działalności placówki jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w formach kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, warsztatów i seminariów oraz szkoleń rad pedagogicznych. Poprzez zapewnienie odpowiednio dobranej kadry oraz ciągłego doskonalenia metod i organizacji pracy staramy się zagwarantować możliwie najwyższą jakość oferowanych usług. Jakość usług monitorujemy ustawicznie poprzez ocenę form przez uczestników szkoleń w postaci arkuszy ewaluacyjnych.

Jakość usług realizujemy poprzez wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO9001:2015-10. Za wdrażanie i funkcjonowanie Polityki Jakości odpowiada osobiście Dyrektor Ośrodka.

Szkolenia przeprowadzamy bezpośrednio w zainteresowanych placówkach oraz w siedzibie ośrodka – Bobowa, Rynek 3.