Szkolenie SIO

Szkolenie SIO

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2019

PROWADZĄCY
GRZEGORZ POCHOPIEŃ

Wieloletni Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Pracownik Ministerstwa Finansów. Autor nowelizacji ustawy  SIO zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Termin szkolenia 26 sierpnia 2019r. godz. 9.00-15 .00

w  sali wykładowej Restauracji OSTOJA w Bobowej ul. Grunwaldzka 78

Cena  szkolenia – 290 zł/os,. w tym autorskie obszerne materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, serwis kawowy, obiad.

Informacje i zapisy: Bożena Kuś – 508 189 664 , 18 3514090,  18 3514757, 504 066 353, mosakcent@gmail.com do dnia 23 sierpnia 2019 godz. 15:00
Liczba miejsc: 40

Ze względu na krótki okres zgłoszeń, przyjmujemy również zgłoszenia w formie telefonicznej i drogą mailową.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Akty prawne obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 – Zmodernizowane SIO:
2. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w art. 30 ustawy
3. Świadczenia 500+, Karta Dużej rodziny, Dobry Start – konieczność wprowadzania danych o uczniach.
4. Wagi subwencyjne – uczeń w oddziale, uczeń posiadający orzeczenie lub opinię
6. Jak złożyć wniosek o dostęp do bazy SIO?
7. Kto zatwierdza wniosek w systemie? (Dyrektor szkoły, pracownik szkoły)
8. Strona logowania do Zmodernizowanego SIO
9. Problem z hasłem Nie pamiętasz hasła?
10. Zmiana hasła ( z własnej inicjatywy, po upływie 30 dni)
11. Cofanie upoważnień w szkole, placówce (odpowiedzialność Dyrektora – RODO)
12. Upoważnienia wewnętrzne (wzory upoważnień), inspektor ochrony danych osobowych w szkole.
13. Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie)
14. JST – Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych w szkole podstawowej)
15. JST -Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach ( zakres danych wprowadzanych)
16. Szkoła, placówka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Zasady rejestrowania uczniów
i nauczycieli
17. Jakie dzieci rejestrujemy w systemie – Szkoła, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
18. Uczeń z PESELEM, Uczeń bez PESELA (cudzoziemiec)
19. Cudzoziemiec z numerem PESEL.
20. Procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego PESELA (jak napisać pismo?)
21. Import danych z pliku CSV( Dziennik Librus)
22. Adres Zamieszkania ucznia
23. Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały podstawowe typu gimnazjum, oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej, odziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia.
24. Specyfika oddziału, Specyfiki dodatkowe, języki obce nauczane w oddziale, specyfika wielozawodowe oraz z nauczaniem języka mniejszości.
25.Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu.
26. Oddziały wstępne.
27. Oddziały w przedszkolu (Oddział zero, Oddział poniżej zero)
28. Nauka ucznia, Obowiązek.
29. Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki)
30. Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów)
31. Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)
32. Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę.
33. Kiedy tworzymy oddziały dodatkowe?
34. Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju ( szkoła, przedszkole, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
35. Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie.
36. Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego.
37. Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów.
38. Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego, JST obowiązek nauki
39. Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu)
40. Dowożenie, Wypadek, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (jakie dane wprowadzaliśmy w poprzedniej wersji? – Rozporządzenie ws. zakresu danych)
41. Moduł nauczyciel- jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
42. Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek stażowy w dwóch szkołach?, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa.
43. Przypisywanie obowiązków nauczycielom
44. Pozostałe dane
45. Następny stopień awansu zawodowego.
46. Moduł dane zbiorcze – dane, które będziemy wprowadzać (księgowa, kierownik gospodarczy, bibliotekarz).
47. Rejestrowanie danych o pomieszczeniach w obecnej wersji Zmodernizowanego SIO.
48. Obiekty sportowe, które nie należą do szkoły.
49. Wyposażenie.
50. Komputery
51. Dane gromadzone w obecnej wersji programu dotyczące Internatów i Burs.
52. Moduł nauczyciel : Rejestracja nauczyciela, Rejestracja umowy nauczyciela, Tygodniowy wymiar zajęć, przypisywanie obowiązków, Nieobecności, Awans zawodowy (szkoła, placówka, JST), staż pedagogiczny, staż ogólny lista umów.
53. Przypadki, w których rejestrujemy kilka umów o pracę.
54. Moduł RODO: Definicja zbioru danych osobowych i danych wrażliwych; Obowiązkowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wykaz zbioru danych osobowych, Określanie poziomów bezpieczeństwa, Metody i środki uwierzytelnienia; Rozporządzenie ogólna o ochronie danych – różnice i podobieństwa w stosunku do poprzednich regulacji prawnych; Obowiązki Inspektora ochrony danych; Zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych osobowych.