Większość form edukacyjnych odbywa się w wymiarze czasowym ok 4 godziny dydaktyczne.
Terminy szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z Zamawiającym.
Terminy szkoleń otwartych po zebraniu minimalnej liczby uczestników.
Ceny szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie z Zamawiającym tel. 504 066 353.
Koszt uczestnictwa w szkoleniach otwartych 50 – 80 zł.

Tematyka warsztatów, seminariów i szkoleń zespołów nauczycieli

 1. Ocena pracy nauczycieli.
 2. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 3. Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 4. Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego.
 5. Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.
 6. Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania ucznia.
 7. Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły.
 8. Wykorzystywanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela.
 9. Planowanie pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 10. Czy znam prawo oświatowe?
 11. Metody aktywizujące w edukacji szkolnej.
 12. Wartości, jako motywatory skutecznego działania.
 13. Zadania, obowiązki i odpowiedzialność wychowawcy klasowego.
 14. Indywidualizacja procesu nauczania z uczniami o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności (uczeń słaby i zdolny).
 15. Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej.
 16. Bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć szkolnych.
 17. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 18. ABC kierownika i organizatora wycieczek szkolnych.
 19. Warsztaty plastyczne – origami, pergamano, decoupage.
 20. Terapia tańcem i ruchem w edukacji elementarnej.
 21. Bądź animatorem czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 22. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 23. Zagrożenia cywilizacyjne w szkole.
 24. Praktyczne wdrażanie dziennika elektronicznego.
 25. Jak pracować z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
 26. Współpraca szkoły z rodzicami – skuteczne komunikowanie nauczyciel – rodzice.
 27. Mowa nienawiści w szkole – jak jej przeciwdziałać.

Jesteśmy otwarci na propozycje nowych, oczekiwanych przez Państwa szkoleń. Zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli do zgłaszania własnych potrzeb szkoleniowych, które nie znalazły się w ofercie ośrodka bezpośrednio do biura ośrodka telefonicznie lub droga elektroniczną. Wyrażamy nadzieję, że podejmiemy działania, aby uzupełnić  ofertę i sprostać Państwa oczekiwaniom w realizacji tych form.